Regulamin serwisu internetowego Praca Rzeszów

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   

 2. Administratorem Serwisu jest Media7.pl Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000427980, NIP: 9512358867, REGON: 1462484.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;
 2. Administratorze – oznacza to Media7.pl Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000427980, NIP: 9512358867, REGON: 1462484;
 3. Informacjach – oznacza to wszelkie dane i informacje wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, bądź Administratora, w tym w szczególności: ogłoszenia, oferty, wiadomości, zapytania, komentarze, wypowiedzi, opinie, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, video, linki, lub wszelkie innej treści wprowadzone przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora lub bez ich użycia;
 4. Serwisie – oznacza to serwis internetowy Praca Rzeszów, znajdujący się pod adresem www.pracarzeszow.pl, stanowiący zorganizowaną platformę internetową, za pośrednictwem której świadczone są nieodpłatne Usługi, obejmujący domenę www.pracarzeszow.pl oraz jej subdomeny, którymi dysponuje Administrator;
 5. Usługach – oznacza to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, na podstawie i zgodnie z zaakceptowanym przez Użytkownika Regulaminem, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom dodawania nieodpłatnych drobnych ogłoszeń związanych z poszukiwaniem pracy, a także drobnych ofert pracy w Serwisie;
 6. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Usług. Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z Usług Serwisu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3.

Zasady świadczenia Usług w Serwisie

 1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce skorzystać.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w Serwisie.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą akceptacji Regulaminu.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług.
 6. Świadczenie Usług w Serwisie jest nieodpłatne.
 7. Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji przez Administratora.
 8. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa i jest usuwane z Serwisu.

§ 4.

Prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora Serwisu

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez przesłanie Administratorowi żądania zaprzestania świadczenia Usług, poprzez formularz kontaktowy.

   

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki, a następnie stosować się do jego zapisów.

   

 3. Zabronione jest korzystanie z Usług w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę, pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie dokumentowej.

   

 4. Administrator w każdym czasie i w każdym przypadku, w tym bez zgody Użytkownika i bez podania przyczyny, może odmówić publikacji Informacji w Serwisie, usunąć Informacje opublikowane w Serwisie, a także zawiesić lub usunąć możliwość publikowania Informacji w Serwisie, chyba, że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu, lub ostateczną decyzją właściwego organu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11.

   

 5. Zabronione jest przekazywanie lub publikowanie w Serwisie Informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, dyskryminujących, a także naruszających jakiekolwiek dobra lub prawa Administratora, lub osób trzecich, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, propagujących zażywanie narkotyków, lub spożywanie alkoholu, spamu, niezamówionej informacji handlowej, lub danych osobowych osób trzecich, a także linków do takich Informacji.

   

 6. Zabroniona jest jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w kod Serwisu.

   

 7. W przypadku ujawnienia w toku korzystania z Serwisu Informacji, o których mowa w ust. 5, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora poprzez formularz kontaktowy.

   

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji przesłanych, lub opublikowanych w Serwisie przez Użytkownika, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przesłał lub opublikował Informacje, o których mowa w ust. 5. Administrator w przypadku ujawnienia takich Informacji w Serwisie, niezwłocznie je usunie lub zabezpieczy, w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu, lub ostateczną decyzją właściwego organu.

   

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz skuteczność przesłanych lub opublikowanych w Serwisie Informacji. W przypadku, gdyby Informacje przesłane lub opublikowane w Serwisie okazały się nieaktualne, lub nieskuteczne, Administrator nie ma obowiązku ich poprawienia, sprostowania lub usunięcia, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11. Brak aktualności lub skuteczności przesłanych lub opublikowanych w Serwisie Informacji nie stanowi też podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora.

   

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam opublikowanych w Serwisie przez zewnętrznych dostawców.

   

 11. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ciągłej, stabilnej, efektywnej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zapewnienie takiej dostępności, w danych okolicznościach okaże niemożliwe lub znacznie utrudnione.

   

 12. Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Administratora, lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w inny sposób określają odpowiedzialność Administratora. Administrator nie odpowiada w szczególności za:

 1. szkody spowodowane siłą wyższą;
 2. szkody spowodowane nieuprawnioną penetracją systemu teleinformatycznego Użytkownika;
 3. skutki kradzieży danych Użytkownika;
 4. skutki zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika;
 5. utracone korzyści Użytkownika.
 1. Użytkownik jest zobowiązany naprawić Administratorowi oraz osobie trzeciej wszelką szkodę wyrządzoną wskutek przesłania lub opublikowania Informacji w Serwisie, a także zwolnić z odpowiedzialności Administratora, w przypadku gdyby w związku z przesłaniem lub opublikowaniem Informacji w Serwisie, osoba trzecia zwróciła się z roszczeniem względem Administratora.

   

§ 5.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Serwisu

 1. Z Serwisu może korzystać Użytkownik, który posiada techniczną możliwość połączenia z siecią Internet.

   

 2. System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.:

 1. spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać w szczególności następujące przeglądarki: Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Opera lub Internet Explorer;
 2. posiadać dostęp do sieci Internet.
 1. W celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody powstałej w wyniku nieuprawnionej penetracji systemu teleinformatycznego, kradzieży danych lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, Użytkownik korzystając z Usług Serwisu powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej.

   

§ 6.

Prawa własności intelektualnej

 1. Umowa o świadczenie Usług nie przenosi praw do projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, utworów, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących, bądź wyróżniających, prawa te przysługują odpowiednio Użytkownikowi, Administratorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   

 2. Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Administratora w całości oraz w części, w jakikolwiek sposób, w tym zarówno w sieci Internet, jak i na nośnikach danych, a także przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wtórne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty, w tym w innych serwisach internetowych, na nośnikach reklamowych, poprzez emisję w radiu lub telewizji, poprzez publikację lub wyświetlanie w prasie, na billboardach, za pośrednictwem wszelkich technik i technologii telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, lub na nośnikach danych, a także umieszczanie linków do Informacji w sposób, który mógłby uniemożliwić rozpoznanie źródła.

   

 3. Użytkownik oświadcza, że przesyłane lub publikowane przez niego Informacje są wolne od wad fizycznych i prawnych, a także roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody, wymagane do publikacji, a publikacja nie naruszy praw, lub dóbr osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz upoważnia Administratora do nieodpłatnego ich opublikowania w Serwisie. Postanowienia § 4 ust. 13 stosuje się.

   

 4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora wizerunku Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik przesłał wizerunek w celu jego publikacji. Z tytułu rozpowszechniania i publicznego udostępniania wizerunku Użytkownika w Serwisie, nie przysługuje mu wynagrodzenie na żadnym polu eksploatacji. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać zgodę na publikację wizerunku Użytkownika i zażądać jego usunięcia z Serwisu. Zakazane jest publikowanie wizerunku Użytkownika stanowiącego dane biometryczne.

   

§ 7.

Ochrona danych osobowych

 1. Publikacja ogłoszeń w Serwisie oraz przesyłanie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

   

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Media7.pl Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000427980, NIP: 9512358867, REGON: 1462484.

   

 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usług oraz w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

   

 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane każdorazowo na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Administrator informuje Użytkownika.

   

 5. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być serwisy zajmujące się ogłoszeniami o pracę.

   

 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem.

   

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

   

 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

   

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych jest konieczne dla skorzystania z Usług, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług.

   

 10. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

   

 11. Użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać dane osobowe poprzez edycję w ramach udostępnionych opcji w Serwisie, chyba że Administrator ich nie udostępnia. W każdym przypadku zmiany danych może dokonać Administrator po przesłaniu pisemnego żądania na adres Administratora.

   

 12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Administratora treści zawieranej umowy:

 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi na podany adres email Regulaminu, w jego obowiązującym brzmieniu;
 2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Administratora oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika poprzez przesłanie na podany adres email Regulaminu, w jego obowiązującym brzmieniu.
 1. W okresie do dnia 25 maja 2018 roku postanowienia ust. 5-16 stosuje się w takim zakresie, w jakim postanowienia te nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług należy przesyłać do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

   

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika.

   

 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika.

   

 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

   

 5. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

   

 6. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator informuje Użytkownika na podany przez niego adres.

   

 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Administratora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu reklamacji od Administratora.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni.

   

 2. Zmiany Regulaminu są dokonywane przez Administratora w dowolnym czasie i wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Serwisie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

   

 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także, na jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

   

 4. Administrator informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu.

   

 5. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

   

 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie.